ข่าวประชาสัมพันธ์

The Bangkok Medical Journal ได้รับการรับรองคุณภาพเข้าอยู่ใน Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(ศูนย์ TCI) แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2559 The Bangkok Medical Journal วารสารวิชาการทางการแพทย์ ของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

ได้รับการรับรองคุณภาพเข้าอยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป

ตรวจสอบผลการประเมินได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ TCI (http://tci.trf.or.th)

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ขอเชิญชวนให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ส่งบทความตีพิมพ์ หากบทความได้รับการตีพิมพ์

- สามารถนำผลงานไปใช้อ้างอิงขอตำแหน่งทางวิชาการได้

- นำไปประกอบการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกได้

ติดต่อส่งบทความหรือสนใจเป็นผู้ทบทวนบทความ ขอรับวารสาร ได้ที่ คุณอทิตยา สัมพันธสิทธิ์ Secretary of Journal Tel : 02-755-1812 Atitaya.Sa@bangkokhospital.com

Share: