ข่าวประชาสัมพันธ์

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน Thailand Research Expo 2016 งาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559" ระหว่าง วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยทั้งในภาคนิทรรศการและภาคการประชุม ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติครั้งนี้

- ภาคนิทรรศการ นำเสนอโปสเตอร์ผลงานวิจัย จำนวน 6 โครงการ กิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้าทางการแพทย์ ความรู้สุขภาพ และบทบาทด้านงานวิจัยต่างๆ

- ภาคการประชุม จัดอภิปรายกลุ่ม หัวข้อ การพัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพของโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)

ในวันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2559 เปิดลงทะเบียนเวลา 12.30 - 13.30 น. เริ่มประชุม 13.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

วิทยากร ประกอบด้วย

1. นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพภาคใต้เครือกรุงเทพดุสิตเวชการ

2. พลตรี นพ. นิวัฒน์ บุญยืน รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม4 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

3. นพ.ทวนทศพร สุวรรณจูฑะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบวิชาการ

4. ดร.นพ.พิชัย รัตนโรจน์สกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยีทางการแพทย์กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชและบีเอ็นเฮช

ผู้ดำเนินรายการ นพ.ชัยยศ คุณานุสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ลงทะเบียนเข้าร่วม

Share: