กิจกรรมของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

**เปิดอบรม** จริยธรรมการวิจัยในคน (IRB 2561) จำกัด 100 ท่าน เท่านั้น