กิจกรรมของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

การจัดงานประชุม APAME 2016

เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 รศ.นพ.จิโรจน์ สุชาโต หัวหน้าบรรณาธิการ The Bangkok Medical Journal และทีมศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เข้าประชุมหารือ “การจัดงานประชุม APAME 2016” ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ปีที่แล้วจัดที่ประเทศฟิลิปปินส์ The Asia Pacific Association of Medical Journal Editors หรือ APAME* โดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯจัดการประชุมร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้เชิญบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิจากวารสารทางการแพทย์ร่วมกับวิทยากรต่างชาติและภายในประเทศมาร่วมบรรยาย The Bangkok Medical Journal และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เป็นส่วนหนึ่งของการหารือเกี่ยวกับการจัดงาน APAME ที่จะมีขึ้นในปี 2016 จากการประชุมครั้งนี้ทำให้มีการจัดตั้งชมรมบรรณาธิการวารสารทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาวารสารไทยให้เข้าสู่ PubMed และเตรียมพร้อมจัดงานประชุมAPAME2016 *APAME เป็นองค์กรระดับภูมิภาค ทำหน้าที่พัฒนาการบริบาลผู้ป่วยและส่งเสริมชุมชนในเครือเอเชียแปซิฟิก ให้มีสุขภาพดีด้วยการตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัยหรือนิพนธ์ต้นฉบับที่มีคุณภาพ

Share: