กิจกรรมของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

ภาพบรรยากาศ การอบรม นวัตกรรมทางการแพทย์

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ จัดโครงการอบรม BDMS Medical Innovation Training ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ตฤณ จารุมิลินท ประธานฝ่ายแพทย์ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงานการอบรมนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องในโครงการพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์กร วัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้กระบวนการ และแนวทางการดำเนินงานด้านนวัตกรรมของBDMSเพิ่มความสามารถด้านการคิดค้น ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ตลอดจนร่วมกันสร้างแผนแม่บทและกรอบการดำเนินงานของหน่วยงานในบริษัท BDMS

มีผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับอบรม 74 ท่าน เป็นแพทย์ 15 ท่าน พยาบาล 46 ท่าน และวิชาชีพอื่นๆ 13 ท่าน โดยมาจาก 15 โรงพยาบาลของกลุ่ม 1 ถึง 6 กับอีก 2 หน่วยงานของกลุ่ม 7 และจาก COE institute ทั้ง 6 สถาบัน การอบรมเป็นการบรรยาย อภิปรายกลุ่ม และฝึกปฏิบัติ นำโดย ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมี นพ.ชัยยศ คุณานุสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ กล่าววัตถุประสงค์และพนักงานศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพเป็นผู้ช่วยสอน BDMS Strategic Innovation Direction by BHRC วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท ที่ผ่านมา