กิจกรรมของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น

เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดงานวิจัย แสดงถึงความสำเร็จของงานวิจัยที่เกิดขึ้น โดยศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจัดเวทีให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงานวิจัยคัดเลือกงานวิจัยดีเด่นของปี พ.ศ. 2557 - 2558 โดยมี ท่าน นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้เกียรติร่วมฟังการนำเสนอผลงานเมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 13.00-14.30 น. กิจกรรมนี้สร้างกำลังใจให้แก่ผู้วิจัยและเป็นต้นแบบให้กับนักวิจัยหน้าใหม่ริเริ่มงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น ผลงานวิจัยที่นำเสนอ 6 โครงการ ดังนี้

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าร่วมโครงการDM Type2 Pathway

2. การศึกษาเปรียบเทียบผลของการให้โปรแกรมการสอนเรื่องผลข้างเคียงของเคมีบำบัดแบบบูรณาการด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับโปรแกรมการสอนปกติโดยพยาบาลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งชนิดก้อนที่รับเคมีบำบัดครั้งแรก

3. การศึกษาผลทางเศรษฐศาสตร์ของงานติดตามและตรวจวัดระดับยา Amikacin ในเลือดโดยเภสัชกรคลินิก ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ

4. ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะก่อนเบาหวาน ในผู้ที่มาตรวจสุขภาพประจำปีที่ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ ปี พ.ศ. 2554-2555

5. การประยุกต์ใช้แบบคัดกรอง Nutrition Alert Form เทียบกับแบบคัดกรอง Mini Nutrition Assessment ในผู้สูงอายุศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ

6. เปรียบเทียบวิธีการหยอดยาขยายรูม่านตา ต่อประสิทธิภาพการขยายของรูม่านตาในผู้ป่วยนอกแผนกตา หู คอ จมูก

Share: