กิจกรรมของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

ภาพการจัดอบรม หลักสูตรการใช้งาน Excel ขั้นสูงอย่างมืออาชีพ มีผู้เข้าร่วม 42 ท่าน