กิจกรรมของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

บรรยายพิเศษจาก นายกสมาคมกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย