กิจกรรมของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

The Asia Pacific Association of Medical Journal Editors หรือ APAME 2016


Poster present topic : The Bangkok Medical Journal From the past, present and future

โดย รศ.นพ.จิโรจน์ สุชาโต หัวหน้าบรรณาธิการ The Bangkok Medical Journal ในงานประชุม “The Asia Pacific Association of Medical Journal Editors หรือ APAME 2016”

จัดโดย แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯร่วมกับองค์กรต่างๆ ได้เชิญบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิจากวารสารทางการแพทย์ ร่วมกับวิทยากรต่างชาติและภายในประเทศร่วมบรรยาย ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพสนับสนุนการจัดประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

Share: