กิจกรรมของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

วันที่ 17-21 สิงหาคม ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ จัดอภิปรายกลุ่มใน Thailand Research EXPO 2016 ในหัวข้อ การพัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพของโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)


ได้รับเกียรติจาก

- นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพภาคใต้เครือกรุงเทพดุสิตเวชการ
- นพ. นิวัฒน์ บุญยืน องประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม4 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
- นพ.ทวนทศพร สุวรรณจูฑะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบวิชาการ
- นพ.พิชัย รัตนโรจน์สกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยีทางการแพทย์กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชและบีเอ็นเฮช
- ดำเนินรายการโดย นพ.ชัยยศ คุณานุสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

นอกจากนี้ได้นำผลงานวิจัยของโรงพยาบาลกรุงเทพไปจัดแสดงและนำวารสาร The Bangkok Medical Journal ไปเผยแพร่ กิจกรรมครั้งนี้แสดงถึงความร่วมมือและความพร้อมด้านการสนับสนุนงานวิจัยให้กับเครือข่ายและ หน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Share: