กิจกรรมของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ทางทีมศูนย์วิจัยฯและ N-Health ได้เข้าไปร่วมงานThaiTECT ครั้งที่ 16


ซึ่งมีแนวคิดหลักของการประชุมว่า “From Pre-clinical toearly phase clinical trials challenges and opportunities in Translational Research ที่โรงแรมสุโกศล จุดประสงศของการร่วมงานคือ

- เรียนรู้ด้านงานวิจัยทางคลินิก
- เรียนรู้งานและสร้างภาคีเพิ่อให้การจัดงานครั้งหน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธภาพ

นอกจากนี้ทางทีมศูนย์วิจัยฯยังได้จัดนิทรรศการ (บู๊ท) เพื่อแนะนาศูนย์วิจัยฯและวารสาร BKMJ ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนงานวิจัยของBDMS และเพื่อหาภาคีเครือข่ายด้านงานวิจัย หาโอกาสร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศมาสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพThai TECH ที่ศูนย์วิจัยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ จะเป็นเจ้าภาพปี หน้า ผลตอบรับจากการจัดบูทนี้เป็นไปอย่างดี มีนักวิชาการมากมายที่สนใจผลงานของศูนย์ รวมทั้งการสมัครเป็นสมาชิกรับวารสารหรือมีส่วนร่วมเป็น reviewer

Share: