กิจกรรมของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 9 วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559‏

จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย R2R


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคีทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิด นำเสนอบทเรียนและร่วมกันยืนยันความสำเร็จของR2R ว่าองค์กรใดสามารถนำแนวคิดและกระบวนการไปใช้ พัฒนาคุณภาพทั้งในด้านบริการและการรักษาให้ดียิ่งขึ้น สร้างความสุขในการทำงานและก่อประโยชน์แก่ผู้รับบริการได้อย่างแท้จริง มีผู้ให้ความสนใจ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขทุกระดับทั่วประเทศ กว่า 2,000 คน ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ร่วมกับ ศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพ นำผลงานR2R ไปจัดแสดงเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายนักวิจัยและเผยแพร่วารสาร The Bangkok Medical Journal ให้เป็นที่รู้จักในครั้งนี้ด้วย

Share: