รู้จักเรา

Text size -+

 

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ (Bangkok Health Research Center)

วิสัยทัศน์ (Vision)

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพเป็นผู้นำด้านการวิจัยสุขภาพในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกระบวนการและผลงานที่อยู่ในมาตรฐานวิชาการและจริยธรรม

 

 Bangkok Health Research Center (BHRC) is at the leading position for health research in South-East Asia with technical and ethical processes and products. 

 

พันธกิจ (Mission)

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย ทั้งการวิจัยทางคลินิก และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการแพทย์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งด้านวิชาการ ทักษะและจริยธรรมการวิจัย อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านงานวิจัย และการพัฒนาของโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลในเครือข่าย และพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Bangkok Health Research Center (BHRC) is committed to facilitate health research activities of both clinical and pre-clinical stages for effective utilization of quality research results through continuous strengthening of skills, technical as well as ethical competencies of staff in response to research and development requirements of Bangkok Hospital, network hospitals and local as well as international partners.  

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะใช้ยุทธศาสตร์สี่ประการเพื่อพัฒนาคนและเครือข่ายให้สามารถคิดและทำวิจัยด้วยกัน โดยไม่พัฒนาคนหรือการวิจัยแบบโดดเดี่ยว

Bangkok Health Research Center (BHRC) uses the following strategies to build capacity of persons and the network to initiate and conduct health research. No effort will be put to build capacity of isolated individuals.

  • การทำงานกับภาคีและเครือข่าย (Partnership and networking)
  • การจัดการความรู้และวิทยาการ (Knowledge and Technology Management)
  • การเสริมสร้างความสามารถ (Capacity Strengthening) และ
  • การทำงานด้วยกันอย่างมีความสุข (Happy collaboration