เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินรางวัลงานวิจัย

Text size -+

หัวข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนนน้ำหนัก

กระบวนการทางความคิดของผู้คิดค้นผลงาน

1. การระบุที่มาของปัญหา 25%
2. การกำหนดผลการวิจัยที่ชัดเจน วัดได้ (เชิงคุณภาพหรือปริมาณก็ได้)
3. มีการกำหนดคำถามการวิจัยที่ชัดเจน ด้วยลักษณะ PICO
กระบวนการสร้างมีหลักเกณฑ์ 4. ระบุระเบียบวิธีการวิจัยถูกต้อง 35%
5. กำหนดสถิติที่ใช้เหมาะสม (จะเป็นเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ ขึ้นกับข้อ 4)
6. กำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มตัวอย่าง ถูกต้องเหมาะสม
7. มีแบบบันทึกข้อมูลและมีแผนการวิเคราะห์ข้อมูลชัดเจน
ผลตอบแทนที่ได้รับ 8. ผลการวิจัยเป็นที่ยอมรับ 25%
9. ผลการวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ได้
10. กระบวนการวิจัยไม่ก่อให้เกิดผลแทรกซ้อนต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย หรือสถาบัน
การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร 11. ผู้วิจัยและทีมงาน สามารถอธิบายจุดแข็ง จุดอ่อน ของงานวิจัยนี้ได้ 15%
12. มีการนำเสนอในองค์กรหรือนอกองค์กรหรือตีพิมพ์ หรือนำไปสู่การจดสิทธิบัตร