BHRC Documents

Text size -+

1. นโยบาย:

    1.1    นโยบายบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ด้วยการบริหารจัดการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์
    

2. วิธีการดำเนินการมาตรฐาน:

    2.1    การดำเนินงานวิจัยในโรงพยาบาลและหน่วยงานในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) (S/P-BDMS-039)
    2.2    การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาในศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ (S/P-02.1-BHMC-031 )

3. แนวทางการทำวิจัย:

    3.1    แนวทางการทำเอกสารโครงร่างการวิจัย และแนวปฏิบัติเพื่อได้รับการสนับสนุนการทำโครงร่างการวิจัย
    3.2    แนวทางปฏิบัติสำหรับการขออนุญาต และขออนุมัติทำงานวิจัย ในโรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่

4. แบบฟอร์ม:

    4.1    Protocol Template
    4.2    Protocol Summary
    4.3    แบบฟอร์มลงทะเบียนงานวิจัย F/M-BDMS-031 Rev.0 (24 Nov 2018)
    4.4    แบบฟอร์มขอทุนดำเนินโครงการวิจัยในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
           (Requisition Form for Research Grant of Bangkok Dusit Medical Services Public Co., Ltd.) F/M-BDMS-032 Rev.0 (24 Nov 2018)