แบบฟอร์มของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนโรงพยาบาลกรุงเทพ

Text size -+

1. เอกสารสำหรับผู้วิจัย:

    1.1    ใบปะหน้าเอกสาร แสดงจำนวนสำเนาเอกสารที่ต้องส่ง
    1.2    จดหมายขออนุญาตผู้อำนวยการโรงพยาบาล ใช้ข้อมูลเวชระเบียน
    1.3    แบบขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (BMC-IRB Submission Form)
    1.4    เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet)
    1.5    หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent Form)
    1.6    แบบฟอร์มรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย (Report of Protocol Deviation)
    1.7    แบบฟอร์มขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว (Protocol Amendment Form)
    1.8    แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง / เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้าที่มีความรุนแรง SAE
    1.9    แบบสรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Summary Adverse Event Report)
    1.10   แบบติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปี ขอปิดโครงการ หรือขอต่ออายุการรับรองโครงการ
          (Annual Report / Close-out Report / Approval Extension Request Form)
    1.11   รายการตรวจสอบประเภทโครงการวิจัยแบบ Expedited review และ Exemption review
    1.12   ขอสำเนาเอกสารรับรอง (Certificate of Approval)
    1.13   แบบติดตามผลการดำเนินการวิจัยโครงการ (Progress Report Form)
    1.14   Curriculum Vitae

 

2. เอกสารสำหรับกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน:

    2.1    แบบฟอร์มประเมินโครงร่างการวิจัย (Review Assessment Form)
    2.2    รายการตรวจสอบเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย และเอกสารให้ความยินยอม (Participant Information Sheet and Consent Form Element Checklists)
    2.3    แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลกรุงเทพ

3. เอกสารการอบรมวันที่ 19 สิงหาคม 2558

    3.1    ศ พญ.ธาดา สืบหลินวงศ์
    3.2    รศ.อ.พันเอก นพ.สุธี พานิชกุล
    3.3    ศ.เกียรติคุณ พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี
    3.4    รองศ.พญ.ลักษมี ชาญเวชช์

4. แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ(ฉบับที่ 1, มกราคม 2558)

5. ประกาศ / แต่งตั้ง

    5.1    แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่