แบบฟอร์มของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

Text size -+

1. เอกสารสำหรับผู้วิจัย:

        เอกสารหมายเลข 1 แบบขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
        เอกสารหมายเลข 1ข. รายการตรวจสอบประเภทโครงการวิจัยแบบ Expedited review และ Exemption review
        เอกสารหมายเลข 2 ใบปะหน้าเอกสารส่งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
        เอกสารหมายเลข 3ก. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
        เอกสารหมายเลข 3ข. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย
        เอกสารหมายเลข 4 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็ก
        เอกสารหมายเลข 5 ประวัติส่วนตัวของหัวหน้าและผู้วิจัยร่วม
        เอกสารหมายเลข 6 ข้อตกลง MTA_EN
        เอกสารหมายเลข 6 ข้อตกลง MTA_TH
        เอกสารหมายเลข 7 บันทึกขออนุญาตผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อใช้เวชระเบียน
        เอกสารหมายเลข 8 แบบฟอร์มชี้แจงการแก้ไขโครงการต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
        เอกสารหมายเลข 9 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง
        เอกสารหมายเลข 10 แบบฟอร์มรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย
        เอกสารหมายเลข 11 แบบฟอร์มการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย
        เอกสารหมายเลข 12 แบบติดตามผลการดำเนินการวิจัยโครงการ
        เอกสารหมายเลข 13 แบบติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปี ขอปิดหรือขอต่อายุ

2. เอกสารสำหรับกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน:

        1. แบบประเมินโครงร่างการวิจัย (Reviewer Assessment Form)
        2. รายการตรวจสอบเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยและเอกสารให้ความยินยอม (Patient Information Sheet and Consent Form Element Checklists)

3. วิธีการดำเนินการมาตรฐาน Standard Operating Procedures (SOPs)

        บทที่ 0 คำนำและสารบัญ
        บทที่ 1 การจัดเตรียมและทบทวนวิธีการดำเนินการมาตรฐาน
        บทที่ 2 องค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
        บทที่ 3 การจัดการโครงร่างการวิจัยใหม่ที่ยื่นพิจารณา
        บทที่ 4 กระบวนการพิจารณาเพื่อประเมินโครงร่างการวิจัย
        บทที่ 5 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยโดยคณะกรรมการเต็มชุด
        บทที่ 6 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วน
        บทที่ 7 การยกเว้นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
        บทที่ 8 การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม
        บทที่ 9 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ส่งกลับมาหลังการปรับปรุงแก้ไข
        บทที่ 10 การพิจารณาแก้ไขปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย
        บทที่ 11 การพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการเบี่ยงเบน
        บทที่ 12 การพิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงและเหตุการณ์ไม่คาดคิด
        บทที่ 13 การพิจารณารายงานความคืบหน้า รายงานสรุปและการแจ้งยุติโครงการวิจัย
        บทที่ 14 การบริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัย
        บทที่ 15 การตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย
        บทที่ 16 การพิจารณาตอบสนองการร้องเรียน
        บทที่ 17 การประกันคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
        บทที่ 18 การประชุมพิเศษฉุกเฉิน

4. ขั้นตอนการส่งโครงร่างการวิจัยเข้ารับการพิจารณาทบทวน 

        ขั้นตอนการส่งโครงร่างการวิจัยเข้ารับการพิจารณาทบทวน 

5. เอกสารการอบรมวันที่ 19 สิงหาคม 2558

        ศ พญ.ธาดา สืบหลินวงศ์
        รศ.อ.พันเอก นพ.สุธี พานิชกุล
        ศ.เกียรติคุณ พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี
        รองศ.พญ.ลักษมี ชาญเวชช์

6. ประกาศ / แต่งตั้ง

        1. แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (1 กุมภาพันธ์ 2560)