BHRC Documents

Text size -+

1. วิธีการดำเนินการมาตรฐาน:

    1.1    การดำเนินงานวิจัยในโรงพยาบาลและหน่วยงานในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) (S/P-BDMS-039)
    1.2    การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาในศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ (S/P-02.1-BHMC-031 )

2. แนวทางการทำวิจัย:

    2.1    แนวทางการทำเอกสารโครงร่างการวิจัย และแนวปฏิบัติเพื่อได้รับการสนับสนุนการทำโครงร่างการวิจัย
    2.2    แนวทางปฏิบัติสำหรับการขออนุญาต และขออนุมัติทำงานวิจัย ในโรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่

3. แบบฟอร์ม:

    3.1    Protocol Template
    3.2    Protocol Summary
    3.3    แบบฟอร์มลงทะเบียนงานวิจัย 18 Oct 2018 (F/M-04-RSD-014)
    3.4    แบบฟอร์มขอทุนดำเนินโครงการวิจัยในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
           (Requisition Form for Research Grant of Bangkok Dusit Medical Services Public Co., Ltd.) 18 Oct 2018 (F/M-04-RSD-015)