กิจกรรมของเรา

Text size -+
 • การจัดงานประชุม APAME 2016

  เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 รศ.นพ.จิโรจน์ สุชาโต หัวหน้าบรรณาธิการ The Bangkok Medical Journal และทีมศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ
   
  เข้าประชุมหารือ “การจัดงานประชุม APAME 2016”  ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ปีที่แล้วจัดที่ประเทศฟิลิปปินส์
   
  The Asia Pacific Association of Medical Journal Editors หรือ APAME* โดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯจัดการประชุมร่วมกับองค์กรต่างๆ
   
  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้เชิญบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิจากวารสารทางการแพทย์ร่วมกับวิทยากรต่างชาติและภายในประเทศมาร่วมบรรยาย
   
  The Bangkok Medical Journal และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เป็นส่วนหนึ่งของการหารือเกี่ยวกับการจัดงาน APAME ที่จะมีขึ้นในปี 2016
   
  จากการประชุมครั้งนี้ทำให้มีการจัดตั้งชมรมบรรณาธิการวารสารทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาวารสารไทยให้เข้าสู่ PubMed และเตรียมพร้อมจัดงานประชุมAPAME2016
   
  *APAME เป็นองค์กรระดับภูมิภาค ทำหน้าที่พัฒนาการบริบาลผู้ป่วยและส่งเสริมชุมชนในเครือเอเชียแปซิฟิก ให้มีสุขภาพดีด้วยการตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัยหรือนิพนธ์ต้นฉบับที่มีคุณภาพ